การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

รายละเอียด

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ เพื่อหารือการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

  

 

   
© Copyright 2013