กลุ่มบริหารงบประมาณ

 

        
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ปีงบประมาณ 256
5
        

 

               
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

                            

          
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้า
      (แบบ สขร.1) 
 
          

            

             
คู่มือการปฏิบัติงานงบประมาณ

 

 

          
    แผนปฏิบัติการ
ปีงบประมาณ 2565                

     

              
     รายงานผลโครงการ
    ปีงบประมาณ 2562    

             

           
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

          
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2563-2565        

        
     คู่มือการชำระเงิน
    ค่าบำรุงการศึกษา      

 

            
รายงานการกำกับติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี รอบ 6 เดือน
                           

           
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

 

             
 แผนการใช้งบประมาณประจำปี

 

 

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน เขียนโดย Admin 144
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เขียนโดย Admin 137
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Admin 159
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เขียนโดย Admin 152
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Admin 149
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เขียนโดย Admin 160
รายงานสรุปแผนปฏิบัติการประจำปี เขียนโดย Admin 166
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ เขียนโดย Admin 167
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เขียนโดย Admin 160
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ เขียนโดย Admin 152
   
© Copyright 2013