ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู

รายละเอียด

ประกาศโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 205/26 ตามแผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------

คลิกเพื่อดูเอกสารแนบ
                            ประกาศโรงเรียน
                            เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
                            ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  

 

   
© Copyright 2013