OIT

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายละเอียด

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายละเอียด

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

รายละเอียด

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายละเอียด

รายงานผลการดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

รายละเอียด

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ปีงบประมาณ 2565

 

   
© Copyright 2013