การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายละเอียด

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล Link

O1

โครงสร้าง 

• แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา
• ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น 

http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure

O2ข้อมูลผู้บริหาร • แสดงข้อมูลของผู้บริหารสถานศึกษา

• แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)

http://www.yantakao.ac.th/index.php/2012-11-06-14-35-25/mnuexecutive

O3

อำนาจหน้าที่ 

• แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 

http://www.yantakao.ac.th/index.php/2012-10-11-12-59-02/authorityyp
O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

• แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
• เป็นแผนฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ.2565
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/572-qualityplan
 O5  ข้อมูลการติดต่อ

 • แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้
• ที่อยู่หน่วยงาน
• หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
• หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)
• ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail) ที่สามารถติดต่อได้
• แผนที่ตั้งหน่วยงาน

http://www.yantakao.ac.th/index.php/mnucontact/contactyp
 O6  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อย ประกอบด้วย
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
- พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม
- พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546
- พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
- พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/menulaw
การประชาสัมพันธ์
 O7  ข่าวประชาสัมพันธ์ • แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา
• เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2565
 
http://www.yantakao.ac.th/
http://www.yantakao.ac.th/index.php/ypactivities

การปฎิสัมพันธ์ข้อมูล

 O8 Q&A  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง Q&A เช่น Web broad, กล่องข้อความถาม-ตอบ,Messenger Live Chat, Chatbot เป็นต้น 

http://www.yantakao.ac.th/index.php/mnucontact/webboard

 O9  Social Network • แสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยง ไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น

 http://www.yantakao.ac.th/

 https://www.facebook.com/yantakaoschool

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/mnucontact/contactyp

 

การดำเนินงาน
O10  แผนดำเนินงานประจำปี • แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี
 •  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อย ประกอบด้วยความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน
• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน แรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/538-budjetyp
 O11  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงาน ประจําปีในข้อ o10
• มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น
• เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2564
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/573-reportbudjet5
O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
• เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2564
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/545-reportbudjet2

การปฏิบัติงาน

O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากร ในหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน • มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อย ประกอบด้วย คู่มือการปฏิบัติภารกิจงาน 4 ด้าน สําหรับ บุคลากรในหน่วยงาน และกําหนดวธิการข ี ั้นตอนการปฏิบัติ อย่างไร

คู่มือกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget-2/554-mngeneral

คู่มือกลุ่มงานบริหารงานบุคคล
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptpeople/542-mnpeople

คู่มือกลุ่มงานบริหารวิชาการ
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptvichakarn/541-mnvichakarn

คู่มือกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/553-mnbudjet-2

การให้บริการ

O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ • แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ อย่างน้อยประกอบด้วย ประเภทงานให้บรการ ิ ขั้นตอน การให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ใน การให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
• หน่วยงานจะต้องเปิดเผยอย่างน้อย 1 คู่มือ

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptvichakarn/539-manualvichakarn

http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/540-manualbudjet

O15   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ • แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน 
สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget-2/576-data-service
O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

• แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน
•เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget-2/575-reportservice
O17   E–Service • แสดงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐ สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จําเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

E-Service
http://www.yantakao.ac.th/

E-School
http://183.88.244.77/mainEschool/index.php

ระบบจองห้องประชุม
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget-2/577-bookmeetingroom

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  • แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
• เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/546-planbudjet-2
O19   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน  • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ O18
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอยด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ 
• สามารถจัดทำข้อมูลเป็นรายเดือน หรือรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมใรระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/543-reportbudjet1
O20  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  • แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/552-reportbudjet4
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  • แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/544-planbudjet-1
O22  ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  • แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
• เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/purchase
O23  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  • แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (ตามรูปแบบ สขร.1)
• มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยประกอบด้วย งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 
• จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565
หมายเหตุ  กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/551-reportbudjet3
O24  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  • แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
• เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.2564
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget/547-o24

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงาน ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565
 • แสดงนโยบายของผู้บริหารสูงสุด หรือแผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรที่กําหนดในนามของหน่วยงาน

http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptpeople/548-o25
O26  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

• แสดงการดําเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ในข้อ o25 
• 
เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptpeople/555-o26
O27  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  • แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อย่างน้อยประกอบด้วย
• การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
• การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  
•  การพัฒนาบุคลากร  
• การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 • การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ หมายเหตุ : กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลาง บริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนําหลักเกณฑ์ดังกล่าว เผยแพร ่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptpeople/519-manualhuman2
O28  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

• แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วยผลการดําเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
• เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptpeople/574-reporttrain
ารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O29  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ 
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptpeople/556-o29
O30  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรใน หน่วยงาน ผ่านทางช ่องทางออนไลน์โดยแยกต่าง หากจากชองทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้ง เบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/mnucontact/mnuappeal
O31  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี  • แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของบุคลากรในหน่วยงาน มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยประกอบด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด จำนวนเรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ และจํานวนเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดําเนินการ
• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือน แรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หมายเหตุ : กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร ่ว่าไม่มีเรื่อง ร้องเรียน
http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget-2/557-data-appeal
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32  ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  • แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์
• สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/structure/deptbudget-2/558-comments-yp
O33  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/ypactivities/559-o33

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

O34  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร
• แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรอคำมั่นวาจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร ่งใส และเป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล (ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ของหน่วยงาน)
• จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
• แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy) (ดําเนินการ โดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน )
• จัดทําอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
•  จัดกิจกรรมปลุกจิตสํานึกหรือสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช ่น การจัดอบรมให้ความรู้ การจัดทําโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์เป็นต้น
• เป็นการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร

http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/561-intention-yp

 

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/561-intention-yp

O35  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร  • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
• เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและโปร่งใส
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/563-o35
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
O36  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี  • แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/564-o36
O37  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต  • แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
• เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o36
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/565-o37
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม  • แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกที่ดีรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาอย่างชัดเจนไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม
• เป็นการดําเนินการที่หน่วยงานเป็นผู้ดําเนินการเอง
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/566-o38
แผนป้องกันการทุจริต
O39  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แสดงแผนปฏิบัติการหรือโครงการโรงเรียนสุจริต ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือการพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร ่งใสของหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ/โครงการฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และช ่วงเวลา ดําเนินการ
• เป็นแผนฯ/โครงการฯ ที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/567-o39
O40  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน • แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต หรือโครงการโรงเรียนสุจริต ตามข้อ o39
• มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินการ
• สามารถจัดทําข้อมูลเป็นรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย 6 เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/568-o40
O41  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี • แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริต
• มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ อย่างน้อย ประกอบด้วย ผลการดําเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
• เป็นการรายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริต ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/569-o41

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

O42  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

 • แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในปี พ.ศ.2564

 • มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดแข็งที่จะต้องการแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความ สอดคล้องกับผลการประเมินฯ

 • มีการกําหนดแนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ อย่างน้อยประกอบด้วย การกําหนดผู้รับผิดชอบ หรือ ผู้เกี่ยวข้อง การกําหนดขั้นตอนหรือวิธิการปฏิบัติการกําหนด แนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและรายงานผล

 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/570-o42
O43  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา  • แแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินการตามมาตรการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
• มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ o42 ไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม
• เป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
 http://www.yantakao.ac.th/index.php/component/content/article/101-oit/571-o43
       

 

 

 

 

   
   
© Copyright 2013