-    แบบฟอร์มกิจกรรม PLC  (จำนวน 10 ไฟล์) UPDate13/01/65) 
    -   แบบฟอร์มการจัดทำแผนการสอนออนไลน์ (สถานการณ์โควิด 19)
      -    แบบบันทึกผลการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดและผู้บำเพ็ญประโยชน์
    -    แบบบันทึกกิจกรรมชุมนุม 2563  ( 2 ฉบับ) UPDate11/11/63)
    -    แบบฟอร์มโครงการสอน (วช.01)

    -    แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการปรับปรุง-การพัฒนาหลักสูตร (วช.02)    

    -    แบบประเมินหน่วยการเรียนรู้ (วช.03)

    -    แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้ (วช.04) update16/11/63 

    -    แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ผังกราฟฟิค (วช.04_1)
    -    แบบฟอร์มตรวจสอบแผนการจัดการเรียนรู้ (วช.05)
    -    แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (วช.06)
    -    แบบบันทึกข้อความรายงานการพัฒนากลยุทธ์ (วช.07)
    -    แบบสังเกตการณ์การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ (วช.08)
    -    แบบบันทึกข้อความรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (วช.09)
    -    แบบบันทึกทะเบียนสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา/แหล่งเรียนรู้(วช.10)
    -    แบบบันทึกการใช้สื่อ (วช.10_1)
    -    แบบประเมินสื่อการเรียนรู้ (วช.11)
    -    แบบฟอร์มแบบทดสอบวัดผล (วช.12)
    -    แบบบันทึกรูปแบบและการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล (วช.13)
    -    แบบบันทึกรายงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ (วช.14)
    -    แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม (วช.15)
    -    แบบบันทึกข้อความสอนชดเชย/สอนแทน/เปลี่ยนคาบสอน(วช.18) update28/12/63 
    -    แบบบันทึกกิจกรรม PLC (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
    -    แบบสรุปการสนทนากลุ่ม (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)
    -    แบบฟอร์มรายงานผลการวิจัยชั้นเรียน (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)UPDate5/9/62
    -    แบบบันทึกการเก็บคะแนน (วผ.6/1) UPDate8/11/62
 
 
  
   
© Copyright 2013