งานกิจการนักเรียน
      เอกสารรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 (update26/5/65)
                       -  เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565(update/5/65)
                       แบบประเมิน 23  (update 8/3/65)
                -  รวมแบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564(updeat13/12/64)
                  -  เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
                  -  เอกสารการคัดกรองนักเรียน ปีการศึกษา 2563
                  -  เอกสารประกอบการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
 
งานบุคคล
              -    แบบฟอร์มแผนพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ (ID Plan)  (บค.01) 

              -    แบบฟอร์มรายงานผลการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (บค.02)  

              -    แบบบันทึกการให้คำปรึกษา (บค.03)
             -    แบบประเมินสภาพห้องเรียน (บค.05)
             -    แบบบันทึกกิจกรรมห้องเรียนสีขาว (บค.06)
             -    แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการห้องเรียนสีขาว ระดับชั้นเรียน (บค.07)
             -    แบบฟอร์มโครงงานคุณธรรม (บค.08)
             -    แบบฟอร์มรายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรม/ ศึกษาดูงาน (บค.10)
             -    แบบบันทึกการปฏิบัติงานตามคำสั่งตามที่ได้รับมอบหมาย (บค.11)
             -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
             -    แบบบันทึกตรวจสอบ เอกสารหลักฐาน ตามเกณฑ์ ว20/2561 (บค.12)
             -    คำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   พร้อมด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล                                                

  

 

  

  

   
© Copyright 2013