ชื่อผลงาน : โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียน โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ

รายละเอียด

ชื่อผลงาน  : โครงการพัฒนาคุณลักษณะความเป็ นคนดีของนักเรียน

                    โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์ 4 ลักษณะ

                    โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ปีการศึกษา 2564

ผู้รายงาน นายชัยวุฒิ ยอดสง่า ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 

การติดต่อ : 084-7442023 , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ปีที่รายงาน : ปีการศึกษา 2564

 

   
© Copyright 2013