รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง สีโปสเตอร์น่ารู้

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง       การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง สีโปสเตอร์น่ารู้
                   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวพัฒน์นรี จิตเที่ยง ตำแหน่ง  ครู     วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2560

   
© Copyright 2013