การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่องทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นม.1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
                    ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่องทศนิยมและเศษส่วน
 
                    ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย     นางชนัญญา  ธัญญพันธ์ ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2560

                                

   
© Copyright 2013