การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ระดับชั้นม.2

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องภูมิศาสตร์ทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
                   โดยใช้ชุดกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ชื่อผู้วิจัย     นางสาวนาริน  กสิคุณ  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา  2559

   
© Copyright 2013