การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์ ร่วมกับเทคนิค                     การใช้คำถาม เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 

ชื่อผู้วิจัย        นางชนัญญา ธัญญพันธ์  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ  
                    โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จังหวัดตรัง

ปีการศึกษา   2559

   
© Copyright 2013