การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์

รายละเอียด

    ชื่อผลงาน  :  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์
                                    ร่วมกับเทคนิคการใช้คำถาม   เรื่อง จำนวนเชิงซ้อน ของนักเรียนระดับชั้น
                                    มัธยมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
    ชื่อผู้วิจัย   :  นางอุราพร  โพชสาลี
    กลุ่มสาระการเรียนรู้  :  คณิตศาสตร์

   
© Copyright 2013