รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเอง ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์
อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง


ชื่อผู้วิจัย นางสาวมยุรี พลวัฒน์

หน่วยงาน โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ปีที่รายงาน ปีการศึกษา 2559

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมแนะแนว

Attachments:
Download this file (บทคัดย่อ.pdf)รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า ในตนเอง [รายงานการใช้ชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่า ในตนเอง ของผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อําเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง]52 Kb
   
© Copyright 2013