กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

รายละเอียด

 

                                                                     
 

นางพนิดา  พลอินทร์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 
     
 นายปรารบ  ยังคีรี นายมีศักดิ์  ข่ายม่าน  นางถิรญา  เซ้าซี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
© Copyright 2013