กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

รายละเอียด

 

             
  นายไวภพ  รักเดชะ  
   หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
   
            
 
 นางสาวมะลิวัลย์  ล้วนเส้ง นางภัทรหทัย  เจริญลาภ 
     
 
 
นางสุเนตรา  โสธารัตน์  นางสาวนาริน  กสิคุณ
     
   
 
นางสาวภัทรวดี  รัศมีอรุณโรจน์  นางศันสนีย  อินทรเสนี  
     
     
     

 

 

 

 

 

   
© Copyright 2013