กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

 

   
   นางนิภาพร  วารีรัตน์  
  หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
 นายสมชาติ  พูนขยัน นางจันทร์เพ็ญ  ชั้นรัตนกุล นางจารุณี  จิตสุภานันท์ 
     
 
 นางพัชรี  แอหลัง นางพรรณี  พรหมมี  นายวีระเชษฐ  เจริญฤทธิ์
     
   
  ว่าที่ ร.ต.วัยวิทย์  วันแรก  นางสาวจารุวรรณ  แซ่เอง
     
     
 นายปรเมศร์  ขาวสุด นางสาวลัดดาวัลย์  ยิ้มย่อง  นางอัจฉราลักษณ์  ศรีเพชร
     

 

                                          เทคโนโลยี
                                   
        นางสาวจิระพร  นิ่มมณี   นางสาววรวรรณ  รักษ์สุวรรณ          นางสาวศรัญยา จิโสะ
     
                   
             นางอลิสา  สง่า

 นางสาวกรรณิกา  เหนือคลอง

    นางสาวจินตนา  สังข์ทอง
     
         
        นางสาวชุรีพร  วันโสภา  
     
     
     

 

 

 

 

 

 

   
© Copyright 2013