กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

รายละเอียด

 

 

 

 

 

         
   นางสาวปรีดา  ช่วยเรือง  
     หัวหน้ากลุ่มสาระฯ  
                    
              
    นางบำเพ็ญ  ชุมศรี           นางอรุณี  เพชรขาว     นางสาวชลธิชา  ทิพย์ศรี
     
             
  นางสาวจุไรรัตน์  ด้วงทอง     นางสาวสุทธิมา  เยาดำ        นางนันทนา  แซ่ซั่น
     
             
      นายนฤนันท์  สินฝาด          นายฐานันด์  ศรีเทพ      นางสาวนิตยา  
     
     
     

 

 

 

 

 

   
© Copyright 2013