สัญญลักษณ์ของโรงเรียน

รายละเอียด

 

 

 

 

 

 

 

1. อักษรย่อ  ย.ป.

2. ธงประจำโรงเีรียน  ธงสีน้ำเงิน-ชมพู

    ธงสีนำเงิน  หมายถึง  ความหนักแน่น  อดทน  และความมั่นคงต่อการทำความดี

    สีชมพู  หมายถึง  ความเจริญรุ่งเรือง  ความรัก  ความร่วมมือ  ความสุขในหมู่คณะ

3. คติพจน์  สุวิชฺชาโน  ภวํ  โหติ  ผู้มีความรู้ดีคือผู้เจริญ 

4. คำขัวญ  โรงเรียน ประพฤติดี มีวินัย สนใจเรียน

   
© Copyright 2013