เกี่ยวกับโรงเรียน

รายละเอียด

ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่  300  หมู่ที่  1  ถนนตรัง-ปะเหลียน  อำเภอ    ย่านตาขาว  จังหวัดตรัง  รหัสไปรษณีย์  92140  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โทรศัพท์ 075-281474   โทรสาร 075-281134  
          เว็บไซต์  www.yantakao.ac.th   E-mail  : yantakao @ obec.go.th   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 13  เปิดสอน ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีงบประมาณ  2553  มีบุคลากรสายบริหาร  5  คน  บุคลากรครู  94  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างประจำ  11  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  15  คน  นักเรียน  2,657 คน  มีแผนการจัดชั้นเรียน คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับละ  12  ห้องเรียน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั้นละ  8  ห้องเรียน  รวม  60   ห้องเรียน    และและ ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2554      มีบุคลากรสายบริหาร  5  คน  บุคลากรครู  94  คน  พนักงานราชการ  2  คน  ลูกจ้างประจำ  9  คน  ลูกจ้างชั่วคราว  18  คน  นักเรียน  2,658  คน  มีแผนการจัดชั้นเรียน คือ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นระดับละ  12  ห้องเรียน  และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ระดับชั้นละ  8  ห้องเรียน  รวม  60   ห้องเรียน     
           ด้านอาคารสถานที่  มีอาคารเรียน  5  หลัง  อาคารประกอบประเภทโรงฝึกงาน  4  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม  5  หลัง (ไม่รวมบนอาคารเรียน)  อาคารโรงอาหาร  1  หลัง  อาคารหอประชุม  1  หลัง  อาคารเรียนชั่วคราว  2  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  3  หลัง
          เนื้อที่ของโรงเรียนมีสองส่วน  ส่วนที่หนึ่งเป็นมี  3  แปลงเป็นที่ดินราชพัสดุ  2  แปลงและโรงเรียนจัดซื้ออีกหนึ่งแปลง  รวมเนื้อที่  35  ไร่   3  งาน  48  ตารางวา  ส่วนที่สองเดิมมี  4  แปลงเป็นที่ดินราชพัสดุสามแปลงและเอกชนบริจาคอีกหนึ่งแปลง  รวมเนื้อที่   15  ไร่  2  งาน  63.8  ตารางวา (ทั้งนี้เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีประกาศ  ลงวันที่  3  มีนาคม  พ.ศ.  2524  ให้รวมโรงเรียนรัฐชนูปถัมภ์ซึ่งตั้งอยู่ในเนื้อที่ส่วนที่หนึ่งและโรงเรียนย่านตาขาวซึ่งอยู่ในเนื้อที่ส่วนที่สองเข้าด้วยกัน  โดยใช้ชื่อว่า   โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์)     ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2541 โรงเรียนได้มอบที่ดินในเนื้อที่ส่วนที่สอง  จำนวน  12  ไร่  ให้เป็นสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาว  ดังนั้นจึงเหลือที่ดินในส่วนที่สองเพียง  3  ไร่เศษ  ปัจจุบันใช้สำหรับเป็นที่ตั้งบ้านพักครู  เนื่องจากที่ตั้งโรงเรียนอยู่ติดถนนตรัง-ปะเหลียน  ซึ่งเป็นทางหลวงหมายเลข  404  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนับจากศาลากลางจังหวัดตรัง ประมาณ 23  กิโลเมตร  ห่างจากที่ว่าการอำเภอย่านตาขาว  200  เมตร(อยู่ตรงกันข้ามกับโรงเรียน)   และห่างจากชุมชนย่านตาขาว  ประมาณ  2  กิโลเมตร  การคมนาคมจึงสะดวก  นักเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนสามารถเดินหรือนั่งรถจักรยานยนต์รับจ้างมาโรงเรียนได้ ส่วนนักเรียนที่อยู่พื้นที่รอบนอกส่วนหนึ่งนิยมนั่งรถโดยสารรับจ้างและอีกส่วนหนึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนตัวมาโรงเรียน    

    เปิดสอน  ตั้งแต่ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6
    มีเขตพื้นที่บริการ  ในเขตอำเภอย่านตาขาวและปะเหลียน  8 ตำบล ได้แก่

            - ตำบลย่านตาขาว
            - ตำบลหนองบ่อ
            - ตำบลนาชุมเห็ด
            - ตำบลเกาะเปียะ   หมู่ 1 , 2 และ 5
            - ตำบลทุ่งกระบือ  หมู่ 1 ,2  , 3 , 4 ,5 ,7 และ 9
            - ตำบลท่าพญา
            - ตำบลบางด้วน

   
© Copyright 2013